Gmina Brojce
Powróć do: Władze Gminy

Zastępca Wójta

Zastępcą Wójta Gminy Brojce jest Pan Bartosz Janecki

 

Zastępca Wójta Gminy Brojce przyjmuje interesantów w miarę możliwości w godzinach pracy urzędu.

tel. (91) 386-11-94 wew. 16

Zastępca Wójta Gminy Brojce wykonuje zadania powierzone przez Wójta oraz zapewnia:

 1. Sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a w szczególności:
  1. organizację pracy Urzędu;
  2. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;
  3. przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
  5. jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.
 2. Prawidłową organizację pracy biurowej w Urzędzie, a w szczególności:
  1. przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;
  2. prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu;
  3. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie;
 3. Przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu. Wykonywanie zadań związanych z referendum i wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego oraz Wójta, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 4. Pełnienie funkcji pełnomocnika Gminy Brojce do spraw wyborów – Urzędnika Wyborczego.
 5. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.