Gmina Brojce
Powróć do: Władze Gminy

Wójt Gminy Brojce

Wójtem Gminy Brojce jest Pan Michał Zinowik

Wójt Gminy Brojce Pan Michał Zinowik

Wójt Gminy Brojce przyjmuje interesantów w miarę możliwości w godzinach pracy urzędu oraz podczas dyżuru dla mieszkańców w każdy czwartek w godzinach 14.00 – 18.00.
tel. (91) 386-11-94 wew. 12
Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

 1. Organizowanie pracy urzędu.
 2. Kierowanie bieżącymi pracami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy.
 4. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.
 6. Ogłaszanie uchwał Rady Gminy oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Rachunkowej.
 7. Wykonywanie uchwał Rady Gminy.
 8. Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.
 9. Zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy.
 10. Ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu.
 11. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 12. Załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz wniosków i interpelacji radnych.
 13. Gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami w urzędzie.
 14. Organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.
 15. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 16. Koordynowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 17. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
 18. Organizowanie współdziałania z samorządem mieszkańców wsi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.
 19. Współdziałanie z innymi instytucjami w realizacji gminnego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 20. Nadzór nad świetlicami wiejskimi, biblioteką oraz działalnością z zakresu kultury i sportu.
 21. Koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w tym administrowanie remizami i pojazdami bojowymi.
 22. Prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa na terenie gminy.
 23. Koordynowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej.
 24. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność pracowników urzędu.
 25. Koordynowanie służb użyteczności publicznej.