Gmina Brojce
Powróć do: Władze Gminy

Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika Gminy Brojce pełni Pani Edyta Jankowska

tel. (91) 386-11-94

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. Opracowywanie projektu budżetu gminy.
 2. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.
 3. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 4. Wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy.
 5. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 6. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie propozycji Wójtowi i Radzie Gminy.
 7. Kontrola gospodarki finansowej jednostek podporządkowanych.
 8. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
 9. Koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych.
 10. Kierowanie pracą Referatu Finansowego.
 11. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 12. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 13. Nadzór  nad przestrzeganiem ustawy o zamówień publicznych.
 14. Nadzór w zakresie finansowym nad dokumentacją prowadzoną w związku z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi oraz współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy.