Gmina Brojce

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) i art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1079) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Brojce z 28 marca 2013 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Wójt Gminy Brojce zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic”.

Niniejsza strategia terytorialna ZIT stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru Partnerstwa Powiatu Gryfickiego. Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, a także z projektem z dnia 11 października 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Termin konsultacji: od 13 września do 12 października 2023 roku

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Brojce, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie Gminy Brojce organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Formy konsultacji:

1)      Przyjmowanie uwag i opinii w formie pisemnej poprzez: 

1)      formularz on-line dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/e/JcG9bzVHcs, 

2)      wypełnienie odręcznie lub elektronicznie Formularza do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic, a następnie dostarczenie go do Urzędu Gminy Brojce – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Gminy Brojce 

ul. Długa 48

72-304 Brojce

Formularz do zbierania uwag i wniosków projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic dostępny jest do pobrania w formacie .doc oraz .pdf a także w formie papierowej – w Urzędzie Gminy Brojce.

2)      Otwarte spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie Partnerstwa organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Planuje się organizację na terenie Partnerstwa trzech spotkań otwartych. Informacje nt. terminów spotkań będą pojawiać się każdorazowo na stronie internetowej Gminy Brojce, w mediach społecznościowych oraz na tablicy Urzędu Gminy Brojce.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Bartosz Janecki, Zastępca Wójta Gminy Brojce, tel. +48913861194, e-mail: b.janecki@brojce.net.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności