Zmiana w opłacie za za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Od dnia 1 kwietnia obowiązuje zmiana w uchwale Rady Gminy
Brojce nr XIII/93/2019 , w następującym brzmieniu:
“Wprowadza się zwolnienie w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionej w ust. 1 od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości jednorodzinnej, której właściciel kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym”.

Co to oznacza?

W nieruchomościach, które będą prowadziły kompostowanie odpadów BIO w kompostowniku (tj. pojemniku/skrzyni itp.) i złożą deklarację, w której ujawnią jego posiadanie, stawka za osobę będzie wynosić 26 zł. Obniżka dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

Czym nie jest kompostownik?

  • pryzma odpadów gromadzonych w jednym miejscu,
  • dół w ziemi do którego zrzucane są odpady.

Kompostownik:

1. Kompostownik musi być przydomowy, tzn. muszą być w nim kompostowane odpady pochodzące z domu (gospodarstwa domowego), a nie np. z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości, na której znajdują się także budynki mieszkalne jednorodzinne.

2. Kompostowanie w przydomowym kompostowniku może dotyczyć wyłącznie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, czyli ulegających biodegradacji odpadów z ogrodów i parków oraz odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych.

3. Szczegółowe unormowania w odniesieniu do kompostowników wprowadza § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.), w zależności pojemności kompostownika i rodzaju zabudowy:

w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3, do których zalicza się przydomowe kompostowniki, powinny wynosić co najmniej:

– od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
– od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Treść uchwały:
Akt prawny: Uchwała-XXI_158_2021 – Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)