Raport o Stanie Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brojce

Rada Gminy Brojce w dniu 18 marca 2016 r., uchwałą nr XV/96/2016 wprowadziła program postępowania naprawczego na lata 2016 – 2018. Powodem podjęcia ww. działań była fatalna kondycja finansów Gminy Brojce, przejawiająca się brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej spełniających wymogi art. 243 ustawy z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych, a także zagrożenie realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Program postępowania naprawczego Gminy Brojce zawierał analizę  stanu  finansów  jednostki  samorządu  terytorialnego,  w  tym  określenie przyczyn  zagrożenia realizacji zadań publicznych, plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania oraz przewidywane   efekty   finansowe   poszczególnych   przedsięwzięć   naprawczych,   wraz z określeniem sposobu ich obliczania. Uchwała  stanowiła podstawę wdrożenia i realizacji zadań, które  w dłuższej perspektywie miały przełożyć  się  na polepszenie  sytuacji  ekonomicznej  Gminy,  uregulowanie  kwestii  zadłużenia,  racjonalizację  wydatków  oraz usunięcie zagrożenia paraliżu realizacji zadań publicznych. Osobiście z moim klubem radnych byłem przeciwnikiem wielu rozwiązań tego programu, który co prawda wprowadził dyscyplinę finansową i zatrzymał część nieprzemyślanych inwestycji, jednak opierał się głównie o emisję obligacji komunalnych skazując nas na długie lata stagnacji w zakresie inwestycji. Za wykonanie uchwały, tj. realizację programu postępowania naprawczego,  odpowiadał ówczesny Wójt Gminy Brojce. Obecnie wiemy już, że Program Postępowania Naprawczego był realizowany wybiórczo i uznaniowo, a główny efekt finansowy tego okresu opierał się o redukcję czasu pracy opiekunów świetlic wiejskich, likwidację funduszu sołeckiego i rekompensatę za nieruchomości gminne zajęte pod budowę Drogi Ekspresowej S6.

Ocena realizacji wskazanej uchwały pozostawia wiele do życzenia i jest dyskusyjna. Istotny jest fakt, że okres trwania programu postępowania naprawczego zbiegł się ze zmianą organu wykonawczego Gminy Brojce i zamknięty został symboliczną „klamrą” podsumowującą okres pracy mojego poprzednika w postaci kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Gminy Brojce za lata 2014-2017 i co istotne zagadnień występujących także w roku wyborczym 2018.  Liczący wraz z załącznikami 636 stron protokół kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie wraz z przesłanym wystąpieniem pokontrolnym  oddaje stan gospodarki Gminy Brojce i wskazuje nieprawidłowości pozwalając mojej osobie na usprawiedliwione i krytyczne podejście do tworzonego po raz pierwszy, bez szablonu i wytycznych Raportu o stanie Gminy. Raport ten faktycznie  dotyczy 11 miesięcy działań mojego poprzednika, moich działań naprawczych w zakresie wskazanym wnioskami pokontrolnymi oraz bieżących problemów Gminy Brojce i perspektywy ich rozwiązania.

Zachęcam Państwa do lektury wspomnianych dokumentów i dyskusji publicznej na temat problemów, sytuacji i rozwiązań dla naszej gminy. Jako osoba, której mieszkańcy w ostatnich wyborach powierzyli mandat już w pierwszej turze z tak wysokim zaufaniem społecznym, zrobię wszystko co w  mojej mocy, aby nie zawieść Państwa oczekiwań. Nadchodzący czas jest trudny i będzie wymagał podjęcia wielu trudnych decyzji, aby zachować nasz samorząd i rozwijać go w najważniejszych dla mieszkańców obszarach. Wierzę jednak, że tak jak podczas wyborów, tak i w nadchodzących miesiącach zaufacie mi Państwo i okażecie zrozumienie dla podejmowanych działań.

Michał Zinowik  – Wójt Gminy Brojce

Raport o Stanie Gminy (do pobrania w formacie pdf)

Informacja o terminie debaty i warunkach udziału (pdf)

Formularz zgłoszenia dla osób chcących wziąć udział w debacie (pdf)