OPS Brojce zaprasza do współpracy rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m.in. poprzez wsparcie realizowane przez rodziny wspierające. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
– uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przezywającej trudności w:
– opiece i wychowaniu dziecka (m.in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);
– prowadzeniu gospodarstwa domowego (m.in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);
– wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny). Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę:

– asystenta rodziny;                                                                                          

– pracownika socjalnego;

– psychologa;

– terapeuty;

– prawnika.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską itp.). Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach, ul. Długa 48 lub dzwoniąc na nr tel. 91 38 614 44

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach
Małgorzata Pszczoła