Opłaty za odpady – zmiana rachunku bankowego

Urząd Gminy w Brojcach informuje, że w związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od miesiąca stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nowe konto o numerze:

87 9376 0001 2003 0010 0797 0002

lub w kasie Banku Spółdzielczego w Brojcach.

Wpłaty w formie bezgotówkowej można dokonywać w Urzędzie Gminy w Brojcach. Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Stawka od MIESIĄCA LUTEGO 2020 28 zł / za 1 osobę segregacja
Stawka od MIESIĄCA LUTEGO 2020 27,50 zł / za 1 osobę segregacja + posiadanie kompostownika