Gmina Brojce

jest wspólnotą samorządową tworzoną przez osoby, które stale zamieszkują w jej granicach administracyjnych.

Herbem Gminy Brojce jest plansza podzielona na dwie części. Prawa część: na czerwonym tle połowa postaci stylizowanego orła w kolorze białym. Lewa część: na białym tle profil połowy sylwetki gryfa trzymającego dwa liście (gryf i liście w kolorze zielonym). Górę herbu wieńczy korona. Korona i szpon orła w kolorze złotym. Dziób i szpony gryfa są w kolorze srebrnym.

Podstawowym zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy:
1/ ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska na terenie gminy,
2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4/ lokalnego transportu zbiorowego,
5/ ochrony zdrowia,
6/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7/ gminnego budownictwa mieszkalnego,
8/ edukacji publicznej,
9/ kultury, tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11/ targowisk i hal targowych,
12/ zieleni gminnej i zadrzewień,
13/ cmentarzy gminnych,
14/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18/ promocji gminy,
19/ współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.