NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W KONKURSIE OFERT NA „REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU”

Informacja   o   naborze   kandydatów   –   osób   wskazanych   przez organizacje pozarządowe  do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

1. Warunkiem  zgłoszenia  kandydata  jest  złożenie  wniosku  stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek  powinien  być  złożony  do  Urzędu Gminy w Brojcach  lub przesłany na adres email (przy  czym wniosek przesłany mailem wymaga podpisu elektronicznego): ugbrojce@post.pl do dnia 4 marca 2020 r.

2. O wpływie wniosków decyduje data wpływu do Urzędu.

3. Decyzję  o  wyborze  kandydatów  do  opiniowania  ofert  podejmuje  Wójt Gminy Brojce. 

4. Organizacje   pozarządowe   oraz   podmiot   o   których   mowa   w   art.   3   ust.   3   zostaną poinformowane na piśmie o decyzji podjętej przez Wójta Gminy Brojce, w zakresie składu komisji.

5. Osobom  biorącym  udział  w  pracach  komisji  nie  przysługuje  wynagrodzenie  ani  zwrot kosztów dojazdu do Urzędu. 6. Informacja  dotycząca  ilości  złożonych  ofert  w  roku  ubiegłym/poprzednim:  W  roku  2019 na otwarty konkurs ofert w zakresie sportu wpłynęła 1 oferta.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY BROJCE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w naborze na realizację zadania własnego Gminy Brojce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (PDF)

Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej (*.doc)