KORONAWIRUS – informacje i zalecenia dla mieszkańców

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

(informacja za: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem )

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeślidziałasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonują przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W tym okresie zajęcia nie będą odbywały się w placówkach ale w formule zdalnego nauczania.Koronawirus SARS-Cov-2 w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.null

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  • masz podwyższoną temperaturę,
  • kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
    Lista szpitali zakaźnych

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei, Korei Południowej oraz we Włoszech.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje
koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Informacja dla osób powracających z północnych Włoch.

Materiały pobrane z: https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłasza się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym :
1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W okresie tym, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
– adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o numerze telefonu do kontaktu z nią.
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będąca kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

3. W okresie tym ustanawia się czasowe ograniczenie:
– prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
– polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
– związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
– twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
– związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym, klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
– związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,
– związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
– związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
– związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
– działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Ograniczenia te polegają na całkowitym zakazie prowadzenia w/w działalności.
– działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej. Ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.
– sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych , w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego do nie więcej niż 50 osób.

4. W okresie, o którym mowa w punkcie 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. ustanawia się czasowe ograniczenie, polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności:
a) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej , których przeważająca działalność polega na handlu .
– wyrobami tekstylnymi,
– wyrobami odzieżowymi,
– obuwiem i wyrobami skórzanymi,
– meblami i sprzętem oświetleniowym,
– sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
– artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
b) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
W okresie, o którym mowa w punkcie 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu :
– wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
– określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W okresie o którym mowa w punkcie 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BROJCE

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY BROJCE,

Sytuacja w której się znaleźliśmy wymaga od nas wszystkich wykazania się odpowiedzialnością i troską nie tylko o własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale także naszych bliskich, sąsiadów i innych mieszkańców gminy, powiatu, województwa i kraju. Zgodnie z wezwaniem Ministra Zdrowia pamiętajmy, że nadchodzący czas, nie jest okresem beztroski i spotkań towarzyskich. To czas pozostania, na ile to możliwe, w domach z rodziną i bliskimi.

Mimo tych zaleceń, wciąż daje się zauważyć przemieszczające się grupy dzieci i grupującą się młodzież, które poprzez swoją beztroskę narażają członków ich rodzin na zarażenie. Bądźmy rozważni i ostrożni.

Obecnie z krajów Europy Zachodniej powracają do rodzin mieszkańcy naszej gminy, którzy na stałe pracują w Niemczech, Hiszpanii, Belgii, czy we Włoszech. Apeluję do nich w szczególności o wzmożoną czujność, samokontrolę stanu zdrowia i informowanie służb sanitarnych w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zbliżonych do tych towarzyszących zarażeniu koronawirusem.

Mieszkańców proszę, aby nie załatwiać spraw urzędowych, jeśli nie wymaga tego wyższa konieczność. Ponadto pamiętajmy, że ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum jest jedną z metod na zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, którego obecność na terenie Polski jest faktem. Jednocześnie proszę o objęcie szczególną opieką seniorów i osoby wymagające wsparcia w codziennej egzystencji.

Informuję, że w ramach pełnionej funkcji jestem w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Tym samym mam dostęp do aktualnych informacji i komunikatów. Będę je przekazywał na bieżąco za pośrednictwem strony: https://brojce.net.pl/koronawirus-informacje-i-zalecenia-d…/, facebooka oraz w miarę możliwości tablic sołeckich. Proszę o informowanie osób, które nie posiadają dostępu do internetu o treści komunikatów i obwieszczeń umieszczanych w Internecie.

Proszę sięgać do rzetelnych źródeł informacji. Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich, proszę czerpać z oficjalnego serwisu Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz GIS
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/.

Starajmy się zachować spokój, przy jednoczesnym rozważnym i ostrożnym działaniu.

Wójt Gminy Brojce, Michał Zinowik