Komunikat OPS Brojce w sprawie dystrybucji żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020

W związku z tym od dnia 01 października 2020r. będą wydawane skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach w/w programu.

Uprawnionymi do otrzymywania bezpłatnej żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 1.402,00 zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1.056,00 zł netto. Osoby, które nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, a chcą otrzymać pomoc w formie produktów żywnościowych powinny przedstawić pracownikom socjalnym tutejszego Ośrodka dokumenty potwierdzające otrzymywane dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia skierowania (otrzymane w miesiącu wrześniu 2020r.)

Bezpłatna żywność przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Brojce. O terminach wydawania żywności zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach

Małgorzata Pszczoła