Komunikat OPS Brojce w sprawie dystrybucji żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018

Żywność wydawana będzie w dniach 02-03 marca 2020r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach od 9.00 do 14.00

Miejsce wydawania żywności: BROJCE – PIWNICA URZĘDU GMINY (miejsce po dawnym bankomacie)

Osoby, które nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, a chcą otrzymać pomoc w formie produktów żywnościowych powinny przedstawić pracownikom socjalnym tutejszego Ośrodka dokumenty potwierdzające otrzymywane dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia skierowania (otrzymane w miesiącu lutym 2020r.) Z uwagi na ograniczoną ilość otrzymywanych produktów żywnościowych Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy żywności nie wystarczy dla wszystkich osób uprawnionych.

Bezpłatna żywność przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Brojce. Uprawnionymi do otrzymywania bezpłatnej żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 1.402,00 zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1.056,00 zł netto.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach

Małgorzata Pszczoła