Aktywność społeczna mieszkańców

Na terenie Gminy Brojce aktywnie działają liczne organizacje pozarządowe, które mają zróżnicowaną specyfikę, obejmującą:  sport,  ochronę bezpieczeństwa mieszkańców, lokalną aktywizację miejscowości Tąpadły i Przybiernowo oraz badania historyczne i ochronę zabytków.  Gmina Brojce wspiera ich funkcjonowanie w oparciu o Program Współpracy Gminy Brojce z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, który opracowywany jest corocznie. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. dokumencie, realizacja zadań publicznych może nastąpić w trybie otwartego konkursu ofert lub jednorazowego dofinansowania. 

Wśród stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy są m.in.: Ludowy Klub Sportowy „Wicher”, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Miejscowości Tąpadły, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Przybiernowo, Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Brojeckiej.

Najliczniejszą grupę organizacji pozarządowych stanowią Ochotnicze Straże Pożarne, znajdujące się w miejscowościach: Brojce, Dargosław, Tąpadły, Kiełpino i Darżewo.

Zobacz także: http://ziemiagryfa.org.pl